Terminy i zasady

Terminy egzaminów

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 Czas trwania – 120 min + 60 min
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 Czas trwania – 100 min + 50 min
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 Czas trwania – 90 min + 45 min

Wejście na egzamin

—  W dniu egzaminów do szkoły przychodzisz na godzinę 830 , wchodzimy:

×         wejściem głównym (zdający z sal 211, 306, 311, 418)

×         wejściem od strony boiska “Orlik” (zdający z sal 201, 205, 401, 405,409)

 • Po wejściu do szkoły pozostaw swoje rzeczy na wieszaku przy sali – Pamiętaj o zakazie wnoszenia telefonów komórkowych do szkoły.
 • Zachowaj bezpieczny odstęp.
 • O godzinie 840 udaj się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej – zachowując odstęp.
 • Poczekaj na członków komisji egzaminacyjnej, którzy rozpoczną wpuszczanie do sal egzaminacyjnych.

Jeszcze raz przypominamy:

—  Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym atramentem/tuszem), linijki.

—  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Weź na egzamin własną butelkę wody. Postaw ją na podłodze przy swojej ławce.

—   Szkoła nie zapewnia posiłku – weź ze sobą kanapkę.

—  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowaj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.

—  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

—  Jesteś zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

×         podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie

×          wychodzisz do toalety

×         kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

—  Jeżeli uznasz, że chcesz mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku – możesz pozostać w maseczce lub przyłbicy

—  Unikaj tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – zachowaj dystans.

—  Możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie opuszczają sali egzaminacyjnej

POWODZENIA

Informacje dla ósmoklasistów EGZAMIN

1.06.2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami przygotowanymi dla uczniów klas ósmych, którzy już za chwilę przystąpią do egzaminu. 
Informacje do pobrania tutaj

zasady

Egzamin ósmoklasisty - wyciąg z wytycznych

Sekcja 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

(podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów)

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

(wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa)

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

  2) wychodzi do toalety,

  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

(wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu)

 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

  1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach),

  2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

  3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),

  4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),

  5) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin,

  6) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

  O przyjętych rozwiązaniach poinformujemy zdających oraz ich rodziców/prawnych opiekunów,
  z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 Pełny tekst wytycznych do pobrania:Icon

 

pobrane 
 
 
Synergia-logo
 
 
 liniadzieciom

 

noblik1

N O B L I K I

 100 lat logo rgb

bohaterON

Laboratorium-1

office365

epapieros

 banery-small2

SP5 Iława

baner-big

 

Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów

ul. Wiejska 11

14-202 Iława

tel./fax (89) 649-56-61, (89) 648-86-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
możliwy jest pod adresem email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.